การให้บริการ FLOW GROUP

มาตรฐานการให้บริการ (Service Standard)


เรามุ่งมั่นในการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ โดยมีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการ เรามีระบบการประเมินระดับความสามารถในการให้บริการของบุคลากร เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเรามีทีมงานตรวจสอบการปฏิบัติงานซึ่งเป็นทีมงานเฉพาะกิจที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านภายในบริษัท ทำรายงานส่งไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นที่บกพร่องและดำเนินการแก้ไข โดยนำส่วนที่แก้ไขแล้วนำมาใช้ให้เป็นระบบมาตรฐานด้านการให้บริการต่อไป เพื่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด

" สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการซื้อสินค้าและบริการกลุ่มสินค้าของเรา "

  • ระดับราคาที่จ่ายไม่แพง พร้อมตัวเลือกเยอะ

  • มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้งานได้หลายรูปแบบ

  • อุปกรณ์ที่ใช้มีทั้งแบบ ใช้สาย และ ไร้สาย

  • อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อผ่านมือถือได้

  • อุปกรณ์ได้มาตรฐานการผลิต

  • ไม่มีสัญญาผูกมัดระยะยาว

  • มีการรับประกันสินค้า

  • มี Call Center พร้อมให้บริการลูกค้า

  • มีบริการ Onsite Service